Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Seudun Liikunta ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Pieksämäen kaupunki.
Yhdistys toimii Pieksämäen seudulla.


2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Voittoa tavoittelematon Pieksämäen Seudun Liikunta edistää toiminnallaan osallisuutta ja hyvinvointia toimien liikunnan, työllisyyden edistämisen, työpajatoiminnan sekä kierrätyksen kokoavana, kouluttavana ja auttavana asiantuntijaorganisaationa.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Edistää sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.

2. Edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta Pieksämäen seudulla.

3. Toimia Pieksämäen seudun liikunta- ja urheiluseurojen yhteisenä
edunvalvontaorganisaationa.

4. Edistää Pieksämäen seudun liikunta- ja urheiluseurojen yhteistoimintaa.

5. Kehittää urheilu-, liikunta- ja nuorisotyötä.

6. Edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa
sekä toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä -kilpailuja, kulttuuritapahtumia
ja huvitilaisuuksia.

2. Avustaa ja ohjaa jäsenseurojen toimintaa antamalla asiantuntija-apua ja
välittämälläniille urheilu-, opetus- ja muita vastaavia toimintavälineitä voittoa
tavoittelematta.

3. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

4. Järjestää pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeasti työllistyville suunnattua matalan kynnyksen työllistämistoimintaa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

1. Järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia.

2. Osallistuu talkootöihin.

3. Harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa.

4. Ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa.

5. Järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.


3 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Pieksämäen seudulla toimiva ja yhdistysrekisterissä oleva liikuntaa ja urheilua edistävä seura. Seuran hyväksymisestä yhdistyksen jäseneksi päättää hallitus. Jäsenseuroilta perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää vuosikokous.


4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN, EROTTAMINEN JA ERONNEEKSI KATSOMINEN

Jäsenseura voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, milloin eroamisilmoitus on tehty. Jäsenseura voidaan erottaa yhdistyksestä, jos se on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se yhdistykseen liittymällä sitoutui tai jos se on menettelyllään yhdistyksessä tai ympäristössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka jos se ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenseura voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos se ei ole maksanut jäsenmaksuaan erääntymispäivän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jäsenseuran erottamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenseuralle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.


5 § TOIMIELIMET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.


6 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksellä on syysvuosikokous ja kevätvuosikokous.
Syysvuosikokous pidetään marras-joulukuussa. Kevätvuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa. Vuosikokousten tarkemman pitoajankohdan ja -paikan määrää hallitus.

Syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta.

5. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille
jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

6. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan. Hallituksen jäsenen toimikausi on
2 vuotta.

9. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

10.Käsitellään vuosikokoukselle esitetyt asiat.

11.Kokouksen päättäminen

Vuosikokoukselle voivat tehdä esityksiä yhdistyksen jäsenseurat sekä hallitus.
Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.


Kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneelta toimintakaudelta.

5. Esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Käsitellään vuosikokoukselle esitetyt asiat.

8. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokoukselle voivat tehdä esityksiä yhdistyksen jäsenseurat sekä hallitus. Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.


7 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen jäsenseuroista sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


8 § KOKOUSEDUSTAJAT

Jokainen edellisen vuoden vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksunsa maksanut jäsenseura voi lähettää kokoukseen yhden (1) kokousedustajan, joka käyttää seuran puhe ja äänioikeutta ja muita edustajia, joilla ei ole esitys- eikä äänioikeutta. Kokousedustajana ei voi olla tämän yhdistyksen hallituksen jäsen tai yhdistyksen päätoiminen työntekijä. Jokaisella virallisella kokousedustajalla on kokouksessa yksi (1) ääni.


9 § KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Hallituksen on lähetettävä jäsenseuroille varsinainen kokouskutsu kirjallisena vuosikokouksen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ja ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä ehdotus kokouksen esityslistaksi ja kokoukselle tehdyt esitykset sekä niistä annetut lausunnot.


10 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten määrä päätetään vuosittain, syysvuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistyksen päätoiminen työntekijä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.


11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. Edustaa yhdistystä

2. Johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa
yhdistyksen sääntöjen noudattamista

3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat

4. Panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset

5. Asettaa avukseen työvaliokunta ja muut tarpeelliset valiokunnat ja toimikunnat

6. Palkata ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt ja työntekijät. Hallitus voi päättää
yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.


12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen nimeämät henkilöt, kaksi aina yhdessä.


13 § TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.


14 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan tasan Pieksämäen Seudun Liikunnan jäsenseuroille, käytettäväksi nuorten urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen.


17 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.